Ons Stad liewen. 100% engagéiert fir eng mënschefrëndlech Stad.

Ons Stad. Dat ass déi Plaz, wou mir wunnen, wou mir schaffen, wou mir liewen.

Mir wunne well zu 115.000 an der Stad. Mir si well zu 170.000, déi all Dag hei schaffen. Mir liewen an enger Stad, déi staark wiisst. Méi séier, wéi all aner Haaptstad an Europa.

Dee staarke Wuesstem stellt ons Stad viru grouss Erausfuerderungen. Erausfuerderungen, déi mir konsequent meeschtere mussen, wa mir gären eng Stad wëllen, wou mir als Mënsch a wou onst Zesummeliewen am Mëttelpunkt stinn. Eng Stad, wou mir net just zoufälleg wunnen, mä wou mir ons richteg doheem fillen. Eng Stad, wou mir net anonym laanschteneen, mä wou mir als Noperen, als Gemeinschaft, matenee liewen.

Esou eng mënschefrëndlech Stad entsteet net vum selwen. Eng Politik vum liberale „Laisser faire“ geet fir déi Ambitioun net duer. Een einfacht Verwalten ouni kloert Zil an Orientéierung féiert ons net an d’Zukunft. Eng Politik mat Prioritéit eleng fir de Stadkär, als prestigiéis, international Fënster no baussen a mat Akkzent op grouss Bürosgebaier, sécher och net. Ee „Weider esou“ bréngt ons net méi weider!

 Fir eng mënschefrëndlech Stad brauche mir eng Politik mat Bléck op ons Awunner. Op onst Liewen, ons Besoinen a Wënsch. Mir brauche lieweg, attraktiv a sécher Quartieren. Mir brauche Quartierë mat Charme, Identitéit a Charakter. Quartieren, wou mir ons wuelfillen, ob jonk oder al, an déi ons an onser Diversitéit zesummebréngen.

Dozou gehéiert, datt mir an der Mobilitéit endlech Neel mat Käpp maachen. Mir mussen déi richteg Offer op der richteger Plaz hunn. Mir mussen déi sëlleche Chantierë besser koordinéieren. Mir wëllen ons Quartieren endlech vum Duerchgangsverkéier entlaaschten. Mir wëllen an all onse Quartierë flott ëffentlech Plazen uleeën. Plazen, wou mir ons am Alldag gäre begéinen, treffen a wou mir onst Liewen mateneen deelen. Plazen, wou no bei ons och kleng Butteker an de Café um Eck iwwerliewe kënnen.

Fir eng mënschefrëndlech Stad musse mir alles dofir maachen, datt ons eege Jugend a jonk Familljen an der Stad kënne wunne bleiwen. Mir brauche méi Wunnengen, déi si sech leeschte kënnen. A mir brauchen an der Stad méi gënschteg Wunnenge fir ze lounen. Fir déi Jonk, déi am Ufank vun hirem Erwuesseneliewe stinn, a besonnesch och fir déi, déi manner verdéngen.

Fir eng mënschefrëndlech Stad musse mir fir e séchert a gebuergent Ëmfeld suergen. Am Interessi vun onse Kanner a mat Rücksiicht op ons eeler Matbierger. Dozou gehéiert, datt d’Police d’Moyenen huet fir no um Bierger a senge Sécherheetsuleies ze sinn. Dozou gehéiert och, datt mir Initiativen an eng Aart a Weis fir ze bauen ënnerstëtzen, déi ons ee gesellegt Noperschaftsliewen an e géigesäitegt Kenneléieren erlaben. Näischt léisst ons méi a Sécherheet liewen, wéi d’Iwwerzeegung, datt mir ëmmer op d’Hëllef vun onse Matmënschen ziele kënnen.

Fir eng mënschefrëndlech Stad brauche mir eng Gemeng, déi ons mat innovative Servicer d‘Liewen an d’Zesummeliewe méi einfach mécht. Eng Gemeng, déi ons méi direkt matabënnt. Mat dem richtege politesche Wëllen ass eleng digital nach vill méi méiglech. Anengems muss dee wichtegen, direkten a perséinleche Kontakt tëschent Bierger, Politiker a Mataarbechter op onser Gemeng ëmmer grouss geschriwwe ginn.

Fir eng mënschefrëndlech Stad ze realiséieren, brauche mir awer Politiker, déi net zécke Verantwortung z’iwwerhuelen a konsequent op dëst Ziel hischaffen. Politiker, déi Problemer net just schéi schwätzen an Entschëllegunge sichen, mä déi all hir Zäit an Energie asetzen, fir se ze léisen. Politiker, déi net just geréieren, mä richteg upaken.

Den 8. Oktober hutt dir de Choix! Deen Dag decidéiert dir, wéi eng Stad dir wëllt.

Mir wëllen eng mënschefrëndlech Stad. Dofir engagéiere mir ons zu 100%!

Schenkt ons Äert Vertrauen! Wielt den 8. Oktober CSV! Lëscht 3!

SERGE WILMES
Spëtzekandidat vun der CSV Stad
Deputéierten