100% Engagement fir eng dynamesch a kreativ Geschäftswelt.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons mat deem versuergt wat mir am Alldag fir ze liewe brauchen. An onser Stad muss et dofir eng breed Offer vu Butteker a Servicer ginn. D’CSV wäert sech fir eng lieweg Geschäftswelt engagéieren. Am Stadzentrum an awer och nees an de Quartieren.

Mat der CSV wäert(-en):

  • d’Stad sech um nationale Niveau dofir asetzen, datt d’Gemengen ee kommerziellt Virkafsrecht kréien, fir ze verhënneren, datt dee klenge Commerce verschwënnt (Epicerien, Metzler, Bäcker, Zäitongsbutteker…).

Mécht ee klenge Commerce zou, dann huet d’Stad d’Recht fir als éischt de Kontrakt oder de Geschäftsfong ze iwwerhuelen. Duerno gëtt si deen nees un ee klenge Commerce weider.

  • den onofhängege Geschäftsleit sech d’Méiglechkeet bidden, no kloer festgeluechte Critèren, déi Lokaler, déi an der Hand vun der Stad sinn, zu engem gerechte Loyer ze kréien.

D’Stad wäert weider Geschäftsfläche kafe fir si weider ze verlounen an esou fir eng breed an interessant Offer ze  suergen.

  • op der Theaterplaz eng Maart- respektiv Iessenshal (Foodhall) bauen, fir d’Geschäftsoffer an der Uewerstad méi grouss ze maachen.

An dëser Hal wäerten d’Verkafsstänn zu engem gerechte Loyer, prioritär un innovativ a kreativ Geschäftsoffere goen.

  • eng grouss Haaptakafsstrooss amenagéiert ginn, déi d’Häerz vun der Stadter Geschäftswelt soll ginn.

Esou eng laangezunnen Akafsstrooss kéint z.B. mat Hëllef vu visuelle Mëttelen, ewéi Fändelen oder Luuchten oder engem spezielle Buedem, realiséiert ginn. Dës Haaptakafsstrooss géif d’Attraktivitéit vun der Stad als Akafszentrum vun der Groussregioun stäerken a kéint z.B. vum Royal Hamilius aus duerch d’Groussgaass, d’Rue du Fossé, iwwert d’Place Clairefontaine, duerch d’Rue du Saint-Esprit, laanscht Geriicht, iwwert d’al Bréck, duerch d’al Avenue bis op d’Gare goen.

  • op der Online-App vun der Stad eng Säit ginn, wou déi verschidde Commercë sech (pro Quartier) virstelle kënnen.
  • eng kohärent Kommunikatioun iwwert d’Ëffnongszäiten agefouert ginn, fir datt gewosst ass, wéini a bis wéi vill Auer d’Geschäfter an der Stad op hunn.

An deem Kontext ass et besonnesch wichteg, datt besser iwwert d’verkafsoppe Sonndeger an der Stad kommunizéiert gëtt.

  • d’Geschäftsleit, wa Chantieren oder grouss Evenementer sinn (ewéi z.B. Lafcoursen, Staatsvisiten…), besser informéiert ginn an d’Clienten visuell méi däitlech gewise kréien, wéi eng Butteker während den Aarbechten oder Evenementer op sinn.
  • d’Parkingen an der Stad moderniséiert a méi attraktiv gemaach ginn.

D’Parken an der Stad wäert Samschdes an op verkafsoppene Sonndeger méi bëlleg gemaach ginn.

  • an de Stadter Parken eng Rei Kiosken opgestallt ginn, wou een eppes fir ze liesen oder z’iesse ze kafe kritt.