100% Engagement fir lieweg Quartierë mat attraktiven ëffentleche Plazen.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons de Kader fir e richtegt Zesummeliewe gëtt. Eng eegen Identitéit an ee besonnesche Flair huet. Si kenger anerer Stad gläicht, mä eenzegaarteg bleift.

Mat liewege Quartieren an attraktiven ëffentleche Plazen. Quartierë mat Charme a Charakter. Quartieren, wou mir ons wuelspieren, ob jonk oder al, an déi ons an onser Diversitéit zesummebréngen. Quartierë mat ëffentleche Plazen, wou mir ons begéinen a mir onst Liewe mateneen deele kënnen. Plazen, wou no bei ons, kleng Butteker an de Café um Eck iwwerliewe kënnen. Schéin, propper Parken, wou mir ons entspaanen an ons Fräizäit verbrénge kënnen. An een historesche Baupatrimoine, dee geschützt an net ofgerappt gëtt.

Mat der CSV wäert(-en):

  • een Investitiounsplang gemaach gi fir zesumme mat den Awunner, an alle Quartieren an am Stadzentrum, déi ëffentlech Plazen no an no méi attraktiv a convival z’amenagéieren.
  • all Quartier eng zentral Plaz kréien.
  • de Péitrussdall an déi grouss Parken an der Stad renovéiert an a flott Fräizäitplaze verwandelt ginn (mat z.B. Spill- a Sportsplazen, Marionettentheater, Carrousel, Kloterpark, Kiosken, Botanesche Gaart, am Summer eng Plage).
  • eng oppe Schwämm an der Stad gebaut ginn (z.B. tëschent dem neie Futtballstadioun an der Kockelscheier).
  • ee Fréijoersfest mat engem Blummeconcours organiséiert gi bei deem d’Awunner invitéiert ginn hir Haiser an hir Strooss ze dekoréieren, wou si selwer zum kreative Gestalter ginn.

Dëst Fest wäert all Joers ëm en anere Sujet goen a wier all Joers an engem anere Quartier vun der Stad. Esou en Evenement géif ons Quartieren net nëmme méi schéi maachen, mä och d’Awunner beienee bréngen.

  • den ëffentleche Raum méi accessibel gemaach ginn (mat z.B. méi behënnertegerechten Toiletten, méi Rampen a méi “shared space”).
  • ee Maximum vun historesch wäertvolle Stroossen, Plazen, Gebaier an Haiser geschützt ginn an dat mat alle Mëttelen, déi de PAG dofir bitt (ensembles sensibles; secteurs protégés du type environnement construit) an duerch intensiv a pro-aktiv Zesummenaarbecht mat Sites et Monuments.

D’Prozedur, fir Gebaier kommunal ze schützen, muss däitlech méi kohärent wéi bis elo, vu genuch Fachpersonal ëmgesat an vun engem Comité aus Vertrieder och aus der Zivilgesellschaft (z.B. Geschichtsfrënn vu verschiddene Quartieren) an Experten, begleet ginn.

Besonnesch wichteg ass et hei zesumme mat den Proprietären ze schaffen a si fir d’Protektioun vun hire Gebaier ze sensibiliséieren – an och fir si drop opmierksam ze maachen, wat fir een historesche Wäert hir Gebaier hunn. Doriwwer eraus sollen d`Propriétären souwuel op déi praktesch, wéi och op déi finanziell Hëllef, déi hinnen zousteet, opmierksam gemaach ginn. Esou soll eng richteg “culture de la protection du patrimoine” ënnerstëtzt ginn.

Den Inventaire iwwer de patrimoine bâti, dee well besteet, muss endlech publizéiert a verbreed ginn, fir aus dem subjetkive Schutz vun elo, endlech eng transparent a kloer Prozedur ze maachen.

Och déi Gebaier, déi net just ee kommunalen/urbanistesche Schutz verdéngen, mä esouguer national derwäert si geschützt ze ginn (z.B. d’Kathedral, de Palais Grand-ducal, d’Wichtelhaus zu Beggen, d’Maison Bourg-Gemen um Lampertsbierg asw.) wëlle mir a kuerzer Zäit national protegéiere loossen.

Dofir wäert d’Stad sech um nationale Niveau dofir asetzen, datt Lëtzebuerg endlech ee Gesetz kritt, dat de nationalen a kommunale Patrimoine schützt an och de Gemengen een Initiativrecht gëtt.

  • am Bautereglement kloer Regele festgeluecht ginn, fir datt déi verschidde Stroossen an der Stad harmonesch ausgesinn an d’Identitéit vun den Quartieren erhale bleift.
  • den ëffentleche Raum vum UNESCO-Site vun der Stad (d’Festong an déi historesch Quartieren) an Zesummenaarbecht mat de responsable Ministären, esou amenagéiert ginn, datt e senger historescher Valeur gerecht gëtt.

Dozou gehéiert eng Charte, déi festleet, wéi d’Stroossemiwwelen (“mobilier urbain”), d’Stroosseschëlter an déi technesch Installatiounen harmonesch an den historesche Site integréiert kënne ginn.

Eng Persoun (site manager) wäert responsabel gi fir d’Interventioune vun deenen verschiddenen Acteuren (Stad a Staat) ze koordinéieren.