100% Engagement fir Innovatioun a méi Matbestëmmung.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons an Zukunft d’Liewen an d’Zesummeliewe méi einfach mécht. Si fonktionnéiert besser wa si ons méi direkt matabënnt.

Dozou gehéiert, datt d’Stad ons eng Rei innovativ Servicer ubitt. Dat och mat Hëllef vun den neie, digitalen Technologien.

Mat der CSV wäert(-en):

  • fir d’éischt eng Strategie “Eng besser Stad” entwéckelt ginn, fir aus onser Stad Schrëtt fir Schrëtt eng vun deene mënschefrëndlechste Stied aus Europa ze maachen.

D’Strategie “Eng besser Stad” wäert ënnert der Autoritéit vun engem Scheffen entwéckelt ginn. Si wäert sech op déi ëffentlech a privat Acteure stäipen, déi elo schon an der Stad an am Land an deem Beräich schaffen. D’Ëmsetze vun där Strategie kann zu engem gudden Deel mat europäesche Sue finanzéiert ginn.

  • d’Strategie “Eng besser Stad” de reelle Besoinë vun den Awunner aus der Stad entspriechen.

Dofir wäert no auslännesche Modeller eng Plaz geschafe ginn, wou interesséiert Bierger, Entreprisen, Fuerscher, Associatiounen, Politiker, Mataarbechter vun der Stad sech austauschen a gemeinsam nei Projeten a Servicer fir jidderee vun ons entwéckelen, respektiv teste kënnen.

Esou eng Plaz kéint um Site vum ale Schluechthaus zu Hollerech entstoen. Dee Site wäert zu engem partizipativen, innovativen a kreativen ëmgebaut ginn. Hei kéinten och gënschteg Bureauen, Co-Workingraim, Reuniouns- a Konferenzsäll entstoe fir Start-Upen a Entreprisen, déi partizipativ, innovativ oder kreativ Projeten entwéckele wëllen.

  • de WiFi-Réseau vun der Stad, den HotCity um ganzen Territoire vun der Stad gratis disponibel ginn.

Iwwert den HotCity-Reseau wäerten déi nei entwéckelt, innovativ Servicer fir jidderee vun ons accessibel sinn.

  • d’Strategie “Eng besser Stad“mat enger Rei konkrete Projeten ëmgesat ginn, déi weise wéi d’Stad an d’Zukunft d’Liewe vun ons all méi einfach a méi nohalteg maache kann.

Esou Projetë kéinten z.B. dës sinn:

  1. eng intelligent Mobilitéit (Parkingapp, Velosapp, Journey planner App …)
  2. eng intelligent Chantierskoordinatioun- an Informatioun
  3. Digital Begleedong fir eeler Matbierger
  4. Een Onlineforum, wou jidder interesséierten Awunner, d’Aarbechte vum Gemengerot matbestëmme kann (ewéi z.B. zu Reykjavik)
  • méi administrativ Demarchë kënnen online gemaach an anengems d’Ëffnongszäite vum Biergerzenter méi flexibel gemaach ginn.

De Biergerzenter wäert an Zukunft Samschdesmoies an eng Kéier an der Woch méi laang owes op si fir deene vun ons, déi schaffen et z’erlaben hir administrativ Demarchë kënnen ze maachen.