100% Engagement fir eng Stad, déi jidderengem vun ons eng héich Liewensqualitéit bitt.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si jdderengem vun ons eng héich Liewesqualitéit bitt. Ob jonk oder manner jonk, op Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger.

An onser Stad musse mir zesummenhalen, ons integréieren a harmonesch zesummenliewe kënnen.

Mat der CSV wäert(-en) fir ons Kanner:

 • genuch Plazen an de Foyer scolaire fir déijeeneg do sinn, déi gäre vun dëser Offer profitéiere wëllen.
 • de Besoin un neie Schoul- a Betreiungsstrukturen (Crèchen, Maisons-relais, Foyeren) am viraus geplangt an déi Infrastrukturen, déi et elo scho ginn (an do wou et néideg ass), moderniséiert a vergréissert ginn.

Bei all neiem a gréissere Wunnengsprojet ginn dës wichteg Strukture mat ageplangt, déi néideg Terrainen dofir reservéiert an dofir gesuergt, datt si sécher a fir jidder Bierger accessibel sinn.

 • effektiv eppes géint de Mobbing an de Schoule gemaach ginn, andeems d’Stad z.B. ee Service vu Mediateuren ubitt.
 • d’Zesummenaarbecht tëschent de Stadter Veräiner an de Betreiungsstrukture verbessert ginn.

D’Kanner aus dëse Strukture sollen an onse Veräiner sportlech a kulturell aktiv kënne sinn an hir Eltere gehollef kréie fir d’Potentialer an d’Talenter vun hire Kanner besser kennenzeléieren.

Dofir wäert ee Sport- a Kulturbus agefouert ginn, fir datt déi Kanner, onofhängeg vun de Méiglechkeete vun hiren Elteren, Sport maachen oder bei kulturellen Aktivitéite matmaache kënnen.

 • d’Schoulhäff esou amenagéiert ginn, datt d’Kanner aus dem Quartier si benotze kënnen, och wa keng Schoul ass.

D’Kanner sollen direkt matagebonne ginn,  wa Schoulhäff a Spillplaze geplangt oder de Schoulwee nei amenagéiert ginn. Och déi lokal Interesseveräiner wäerte gehéiert ginn.

 • an all Quartier eng Spillplaz ginn, wou all d’Kanner, egal wéi een Alter si hunn, spille kënnen.
 • all d’Spillplazen an der Stad propper gehalen a bei all gréisser Spillplaz ëffentlech Toilette gebaut ginn.
 • op all gréisserer Spillplaz an am Schoulhaf eng Plaz ginn, wou déi kleng Kanner ënnerdaach spille kënnen.
 • an der Stad ob mannst op enger Plaz eng grouss Spillplaz gebaut ginn, déi ënnerdaach ass.
 • et an all Quartier op mannst eng Spillstrooss amenagéiert ginn.
 • de Wee fir an d’Schoul an den ëffentleche Raum ronderëm d’Schoul méi sécher gemaach ginn.

Ee Pedibus wäert agefouert a ronderëm d’Schoulen d’Stroosse besser beliicht a méi Agents municipaux agesat ginn.

Mat der CSV wäert(-en) fir ons Jonker:

 • all gréissere Quartier ee Jugendhaus kréien.
 • an alle Quartieren Terrains-multisports a kleng, flott amenagéiert Plaze ginn, wou déi Jonk sech treffen an dobaussen eppes zesummen ënnerhuele kënnen.
 • de Konzept vun der Mini-Entreprise fir Jonker an d’Entrepreneuriat/d’Artisanat duerch eng Gemengeplattform ënnerstëtzt ginn (z.B. Reimlechkeeten, Coaching, asw.).
 • ee Jugendgemengerot agefouert ginn.

Mat der CSV wäert(-en) fir ons eeler Matbierger:

 • multigenerationnellt Wunnen an der Stad ënnerstëtzt ginn.
 • bei de “PAP nouveau quartier” dofir gesuergt ginn, datt Wunnenge gebaut ginn déi esou amenagéiert ginn (construction préventive), datt mir esou laang, ewéi nëmme méiglech, selbststänneg an onsen eegene véier Mauere liewe kënnen.
 • méi betreite Wunnenge gebaut ginn.
 • Sportaktivitéite fir am Alter fit ze bleiwen weider ënnerstëtzt ginn.
 • an e puer Quartieren een Pilotprojet an Zesummenaarbecht mat den Altersheemer gemaach ginn, fir datt d’Awunner aus dem Quartier an d’eeler Leit aus den Heemer zesummen eppes ënnerhuele kënnen (z.B. zesummen zu Mëtteg iessen, sech austauschen asw.).
 • Computer- a Smartphonecoursë fir eeler Leit ugebuede ginn.

Mat der CSV wäert(-en) fir ons auslännesch Matbierger:

 • nei auslännesch Matbierger informéiert ginn, wou si sech an deenen eenzele Quartieren engagéiere kënnen an hinnen anengems gratis lëtzebuergesch Coursen ugebuede ginn, déi relativ flexibel kënne geholl ginn.
 • ee parrainage linguistique agefouert ginn, wou Awunner, déi Lëtzebuergesch schwätzen, sech fräiwëlleg op eng Lëscht schreiwe kënnen, déi vun der Stad verëffentlecht gëtt.

Awunner, déi gäre Lëtzebuergesch léiere wëllen, kënne sech dann bei deene Awuner, déi op der Lëscht stinn, melle fir zesumme mat hinnen Aktivitéiten ze ënnerhuelen, anengems Lëtzebuergesch ze léieren an d’Liewen, ewéi d’Leit an der Stad besser kennenzeléieren.

 • « Potercaféë » geschafe ginn, also Plazen, wou déi Awunner, déi Lëtzebuergesch geléiert hunn oder déi am gaange sinn et ze léieren, d’Geleeënheet kréien, fir Lëtzebuergesch ze schwätzen.
 • de Veräiner gratis Iwwersetzungsméiglechkeeten ugebuede ginn, fir datt d’auslännesch Matbierger besser an hir Aktivitéite mat agebonne ginn.

De gesellege Kader vu Veräinsaktivitéite soll och genotzt ginn, fir mat auslännesche Matbierger Lëtzebuergesch ze schwätzen an et hinnen doduercher ze erlaben, sech méi séier ze integréieren.

 • déi auslännesch Matbierger och tëschent de Wahlen motivéiert gi bei de Wale matzemaachen a sech als Wieler anzeschreiwen.

D’Stad wäert juristesch préiwe loossen, ob ee System vun enger provisorescher Aschreiwong vun den auslännesche Matbierger op d’Wahllëschte kann agefouert ginn.

Duerch esou e System géifen d’Net-Lëtzebuerger, déi d’Konditiounen dofir erfëllen, automatesch op d’Wielerlëscht agedroe ginn, ouni datt si dofir extra administrativ Demarche maache mussen.

Eréischt am Moment, wou si an de Wahlbureau komme fir hir Stëmm ofzeginn, géif d’Aschreiwong op d’Wahllëscht validéiert ginn an déi domadder verbonne Wahlflicht vun deem Moment un zielen.

Mat der CSV wäert(-en) fir méi geliewten Inklusioun:

 • an den Quartierë ”Quartiersstuffe” geschafe ginn, wou d’Awunner sech kenneléiere kënnen.

D’Quartiersstuffe solle fir d’Awunner aus dem Quartier eng Plaz sinn, wou si sech treffe kënnen, matenee schwätzen an Aktivitéiten organiséiere kënnen.

D’Quartiersstuffe kënnen och vun den Interesserveräiner benotzt gi fir mat den Awunner aus dem Quartier a Kontakt ze kommen an zesummen iwwert d’Uleies vun den eenzele Quartieren ze diskutéieren.

D’Quartiersstuffe bidden och eng gutt Geleeënheet, fir datt lëtzebuerger an netlëtzebuerger Awunner sech kenne léieren.

 • reegelméisseg ee “Quartierstour” organiséiert ginn, wou déi interesséiert Awunner Propose maache kënne fir d’Liewen an hirem Quartier ze verbesseren.
 • an deene Quartieren, wou d’sozial Inklusioun besonnesch wichteg ass, d’Quartiersaarbecht kombinéiert gëtt mat enger Offer u Kannerbetreiung, Eltereberodung an enger Begleedung vu Jonken duerch d’Streetworkers.