100% Engagement fir eng Stad, an där mir aktiv a kreativ kënne sinn.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa mir sozial, kulturell a sportlech aktiv kënne sinn. Ons Stad muss dofir eng breet Offer vu modernen, kulturellen a sportleche Strukturen hunn. D’Aarbecht an d’Engagement vun de sëlleche Stadter Veräiner an hire ville Fräiwëllege muss ënnerstëtzt ginn.

Mat der CSV wäert(-en):

 • de “Sport pour tous” weider ënnerstëtzt an d’Zesummenaarbecht mat de Veräiner gestäerkt ginn.
 • D’Veräiner weider op Basis vun hiren Aktivitéiten, respektiv der Nowuessaarbecht, finanziell ënnerstëtzt ginn.
 • reegelméisseg Reuniounë mat de Sportsveräiner gemaach gi fir eraus ze fannen, wat hir Besoinë sinn a mat wat fir enge Moyenen d’Stad hinnen am beschten hëllefe ka fir ënnert anerem kënnen national kompetitiv ze sinn.
 • mat engem Investitiounsplang dofir gesuergt ginn, datt all Veräin éierbar, anstänneg a modern Infrastrukturen huet.
 • een “Office du Benevolat” geschafe ginn, fir d’Benevolat vun de Veräiner duerch gezielt Aktiounen ze promouvéieren an den néidegen Encadrement unzebidden.
 • ee gemeinsamt Sekretariat geschafe ginn, dat de (klenge) Veräiner hëlleft, déi well vill administrativ Aarbecht ze meeschteren.
 • d’Kultur weider finanziell, no transparente Critèren, ënnerstëtzt ginn.
 • an der Stad weider ee variéierte Kulturprogramm ginn, deen eng equilibréiert Mëschong vun deene verschiddene Kulturformen ass.
 • zesumme mat de kulturellen Institutiounen aus der Stad un engem Konzept geschafft ginn fir d’Kultur nach méi fir Dialog, Integratioun an Inklusioun ze notzen.
 • méi Konscht am ëffentleche Raum kënnen exposéiert ginn an dësen och mat Hëllef vu Kënschtler nei amenagéiert ginn.
 • méi abordabel Atelierë fir Kënschtler geschafe ginn.
 • d’Stad mat hirer joerhonnerter aler Schueberfouer, hirer grousser Kiermes- a Joermäerttraditioun (Emaischen, Octavsmärtchen, Chrëschtmaart) een ëffentleche Musée iwwert d’lëtzebuergescht an d’europäescht Volléksfest-, Joermäert-, Kiermes- a Forainswiese schafen.