Weimeschkierch-Beggen-Dummeldeng-Eech

Président
Madeleine
Schmit-Schintgen
Vice-Président
Nico
Hoffmann
Secrétaire
José-Marie
Lanners-Reichel
Trésorier
Josette
Durbach
Membre
Erika
Ehrhard-Starck
Jacques
Pütz
Thomas
Thillen