Am Gemengerot

Am Gemengerot vun der Stad Lëtzebuerg, dee 27 Memberen huet, sëtze 7 Vertrieder vun der CSV (Mandatsperiod 2017 bis 2023).

Schäffen

Maurice BAUER

 • 45 Joer
 • Gemengerot
 • Generalsekretär vun der Lëtzebuerger Bourse
 • President CSV Lampertsbierg
 • President „Fondation Maison de la Porte Ouverte“

Laurent MOSAR

 • 59 Joer
 • Deputéierten
 • Schäffen
 • Affekot
 • Member vum CSV-Nationalcomité

Serge WILMES

 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Sektiounsverband: Président
 • Comité Section Locale: Membre
 • Député National
 • Echevin
 • Alter: 40

Gemengeréit

Paul GALLES

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Vice-Président
 • Député National
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 49

Claudine KONSBRUCK

 • 50 Joer
 • Gemengeréitin
 • Conseillère am Justizministère
 • Presidentin CSV Belair
 • Presidentin vun der Initiativ Rëm Schaffen a.s.b.l.

Elisabeth MARGUE

 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Président
 • Comité Section CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité Section Locale: Membre
 • Member vum Gemengerot
 • Alter: 32

Isabel WISELER-SANTOS LIMA

 • 55 Joer
 • Schäffen
 • Professesch – Attachée à la Direction