Ons Prioritéiten

Ons Stad liewen. 100% Engagement fir eng mënschefrëndlech Stad.

„Mir wëllen eng mënschefrëndlech Stad. Eng Stad, wou mir als Mënsch a wou onst Zesummeliewen am Mëttelpunkt stinn, eng Stad, wou mir net anonym laanschteneen, mä wou mir als Noperen, als Gemeinschaft, mateneen liewen. Fir esou eng Stad geet eng liberal Politik vum „Laisser faire“ net méi duer. Et geet net méi duer just ze geréieren. Mir mussen d’Erausfuerderungen an der Politik endlech richteg upaken. Mir mussen ons Stad aktiv gestalten“, esou de Serge Wilmes, Spëtzekandidat vun der CSV Stad, bei der Presentatioun vun de Prioritéiten an den Kandidate vun der CSV Stad virun der Press. (Den integrale Wahlprogramm kënnt Dir hei fannen: Onse Programm)

Eng mënschefrëndlech Stad entsteet net vum selwen.

Ons Stad liewen, verlaangt 100% Engagement, fir …

… eng Mobilitéit, déi net stoe bleift.

… onser Jugend a jonke Familljen een Doheem ze ginn.

… lieweg Quartierë mat attraktiven ëffentleche Plazen.

… méi Hëllef a Sécherheet.

… eng dynamesch a kreativ Geschäftswelt.

… Innovatioun a méi Matbestëmmung.

100% ENGAGEMENT FIR ENG MOBILITÉIT, DÉI NET STOE BLEIFT.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa mir ons entspaant, sécher a wann néideg séier beweege kënnen. Anengems geet hautdësdags an onser Stad dacks näischt méi hannertzeg a vijenzeg. Et kommen all Dag vill méi Leit bei ons schaffen, ewéi datt der bei ons wunnen.

An onsem Alldag manner Stress duerch manner Stau ze hunn, heescht wunnen a schaffe beieneen ze bréngen. Mat der CSV wäerten dofir méi a besonnesch méi abordabel Wunnengen an der Stad gebaut ginn.

Anengems wäerte mir all Forme vu Mobilitéit ausbauen. Net stur a mam Kapp duerch d‘Mauer, mä all Kéiers do, wou se Sënn maachen. Esou brauche mir besonnesch fir d’Foussgänger breet a kuerz Weeër; een zesummenhängende Réseau vu séchere Velospisten; fir de Bus reservéiert Spueren op den Haaptverkéiersstroossen an eng circulär Buslinn; nei Tramslinnen a Richtong Westen an Osten vun der Stad; eng nei Gare/pôle d’échanges fir d’„Porte de Hollerech“; Contournementsstroossen an dissuasiv Mesurë fir d’Wunnquartieren.

100% ENGAGEMENT FIR ONSER JUGEND A JONKE FAMILLJEN EEN DOHEEM ZE GINN.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wann och ons Jugend a jonk Famillje weider hei wunne kënnen. Mat der CSV wäert d’Stad dofir selwer vill méi Wunnenge bauen, wéi bis elo. Déi Wunnenge gi vun der Stad zu engem abordabele Präis verlount oder verkaaft.

Nei Wunnenge gi prioritär op deene grousse Fläche gebaut, déi et an der Stad nach gëtt (um Kierchbierg, am Westen vu der Stad). Hei ginn nei Quartierë mat engem méi urbanen, ekologeschen an nohaltege Wunne geschafen. Mat allen Infrastrukturen an Equipementer déi dozou gehéieren.

Anengems wäerten ons bestoend Quartierë méi moderat wuessen, fir ons Liewensqualitéit z’erhalen.

100% ENGAGEMENT FIR LIEWEG QUARTIERË MAT ATTRAKTIVEN ËFFENTLECHE PLAZEN.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons de Kader fir e richtegt Zesummeliewe gëtt. Wa se eng eegen Identitéit an ee besonnesche Flair huet. Si kenger anerer Stad gläicht.

Mat der CSV ginn déi gréng an ëffentlech Plaze méi attraktiv, sécher a propper. De Péitrussdall an déi grouss Parken an der Stad ginn a flott Fräizäitplaze verwandelt. Mat z.B. Spill- a Sportsplazen, Marionettentheater, Carrousel, botanesche Gaart, oppener Piscine, Kloterpark, Kiosken asw.

An onse Quartien ass et néideg, datt déi ëffentlech Plazen nei amenagéiert an d’Awunner dobäi matagebonne ginn. An all ons Quartierë gehéiere Plazen, klenger a grousser, wou mir ons begéinen, Freed hunn a mir onst Liewe mateneen deele kënnen. Plazen, wou sech no bei ons och kleng Butteker a Caféen installéiere kënnen.

D’Lëscht vun onse Stroossen, Plazen, Gebaier an Haiser, déi duerch hir besonnesch Architektur a Geschicht geschützt musse ginn, soll systematesch, transparent a no klore Kritäre gefouert ginn.

100% ENGAGEMENT FIR MÉI HËLLEF A SÉCHERHEET.

Ons Stad ass mënschlechfrëndlech, wa bei ons Solidaritéit a Respekt zielen. Jidder Mënsch huet ee Recht op ee wiirdegt, autonomt a séchert Liewen.

Mat der CSV gëtt d’Hëllef weider ausgebaut fir déi vun ons, déi an Nout sinn a sech net méi selwer hëllefe kënnen. Méi kleng, dezentral Hëllefs- a Foyers/Wunnstrukture mat intensiver perséinlecher Begleedong a Betreiong an eng eenzeg Kontakt- a Koordinatiounsplaz gi geschafen. Mat anere grousse Gemenge gëtt zesumme gekuckt, wéi och si Streetwork, Nuetsfoyeren a Fixerstuffen ubidde kënnen. An onse Quartierë gi „Quartiersstuffe“ geschafen, déi onst Zesummeliewe mat sozialen a kulturellen Aktivitéite stäerken.

Mat der CSV gëtt anengems ons perséinlech a kollektiv Sécherheet gestäerkt. Niewend enger visibler Präsenz um Terrain vun der Quartierspolice, sollen d’Agents municipaux an Zukunft Verstéiss géint d’Gemengereglementer feststellen an administrativ Strofe ginn. D’Police kritt d’Recht, bei Verstéiss géint déi ëffentlech Uerdnong mat engem „Platzverweis“ ze reagéieren.

100% ENGAGEMENT FIR ENG DYNAMESCH A KREATIV GESCHÄFTSWELT

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons mat deem versuergt, wat mir fir onst Liewe brauchen. An onser Stad muss et eng breed Offer vu Butteker a Servicer ginn.

D’CSV wäert sech fir eng lieweg Geschäftswelt engagéieren. Am Stadzentrum an awer och nees an de Quartieren. Fir ze verhënneren, datt de klenge Commerce verschwënnt (Epicerien, Metzler, Bäcker, Zäitongsbutteker…), kritt d’Gemeng ee kommerziellt Virkafsrecht. Mécht ee klenge Commerce zou, kann d’Gemeng als éischt de Geschäftsfong iwwerhuelen. Duerno gëtt si deen nees un ee klenge Commerce weider.

Fir d’Akafsoffer am Stadzentrum nees méi breed ze maachen, gëtt z.B. op der Theaterplaz eng Maarthal gebaut. Hei gi Verkafsstänn zu engem verstännege Loyer prioritär un innovativ a kreativ Geschäftsofferen.

100% ENGAGEMENT FIR INNOVATIOUN A MÉI MATBESTËMMUNG.

Ons Stad ass mënschefrëndlech, wa si ons d’Liewen an d’Zesummeliewe méi einfach mécht. Si fonktionnéiert besser, wa si ons méi direkt matabënnt an ons Stëmm och tëschent de Wahle gehéiert gëtt.

Mat der CSV ginn nei Servicer entwéckelt an ugebuede wéi z.B. méi intelligent an effizient Mobilitéitssystemer, eng méi fonktionell CityApp, eng besser Chantiers- oder Offallgestioun.

Fir reell Besoinen z’entspriechen, ginn dës Servicer zesumme mat onsen Awunner, lokale Start-Up’en an Entreprisen entwéckelt. D’Schluechthaus zu Hollerech gëtt een neien Zentrum fir Innovatioun, Kreatioun an Entrepreneurship.

De WiFi-Réseau vun HotCity gëtt op de ganzen Territoire vun der Stad ausgedehnt. Iwwert dee Réseau ginn d‘Servicer fir jidderee vun ons accessibel.

Déi nei Technologien erlaben ons och méi direkt Demokratie an direkte Kontakt mat de Politiker a Gemengemataarbechter. Et gëtt een Online-Forum geschafe fir d’Aarbechte vum Gemengerot matzebestëmmen. An d’Ëffnongszäite vum Biergerzenter gi méi flexibel gemaach.