René Roeder
73, Pensionnéierte Gemengebeamten (Buschauffeur)
René Roeder
73 Joer

Pensionnéierte Gemengebeamten (Buschauffeur)

President CSV Gaasperech
Vizepresident "Œuvre paroissiale" vu Gaasperech