Claudine Konsbruck
50, Conseillère am Justizministère, Gemengeréitin
Claudine Konsbruck
50 Joer, Gemengeréitin

Conseillère am Justizministère

Presidentin CSV Belair
Presidentin vun der Initiativ Rëm Schaffen a.s.b.l.