Hierschtpatt vun der CSV Cents-Hamm mam Serge Wilmes, neie President vun der CSV Stad

img_9196« Et ass wichteg zesumme mat de Memberen an de Quartieren, zesumme mat de Lokalsektiounen, elo d’Gemengewahle vum nächste Joer virzebereeden », esou de neie President vun der CSV Stad, Serge Wilmes, um Hierschtpatt vun der CSV Cents-Hamm. Elo géif et gëllen: zesumme fir de Wiessel! Als Equipe! All Member soll sech kënnen abréngen, wann en dozou bereet wär. Esou géif et vill Méiglechkeeten an de nächste Méint gi fir eng Hand mat unzepaken. Sief et beim Programm, andeems een seng Propose géif eraschécken, sief et beim Redigéiere vun Texter fir déi verschidde Plattformen, beim Hëllefen op Versammlungen an op Stänn, bei der Iwwersetzung vun Texter, beim Peche vun de Plakater, beim Bekanntmaache vun de Kandidaten an dono och vum Programm … Elleng d’Diskutéiere an d’Iwwerzeege vun den eegene Frënn, Bekannten a Nopere wär eng immens wäertvoll Hëllef.

« Onst Zil ass kloer: Mir wëllen an de Schäfferot vun der Stad. Awer net fir do ze setzen. Mir wëllen déi Politik, déi onst Liewen an dat vun onse Familljen am Alldag matbestëmmt, nees selwer gestalten », esou de Serge Wilmes. Bei der aktueller Majoritéit wär definitiv d’Loft eraus. Dat géif spéitstens d’Handhabung vum aktuelle Prestigeprojet, vum PAG, duerch de Blo-Grénge Schäfferot definitiv weisen.

De Jérôme Santer, President vun der CSV Cents-Hamm, huet ënnerstrach, datt d’Lokalsektioun prett ass fir an de Gemengewahlen eng Hand matunzerappen. Et wär e frou, datt de neie President sech direkt bereet erkläert huet, bei d’CSV Cents-Hamm ze kommen. Op een Hierschtpatt, deen him besonnesch géif um Häerz leien, well dat Soziaalt, d’Mateneen an der Lokalsektioun soll am Mëttelpunkt stoen.