Aus der Sektioun Stad

CSV Stad op der Braderie

Mat Ënnerstëtzung vun der CSV Zentrum an och Vertrieder aus anere Bezierker, war d’Equipe och 2016 nees mat engem Stand op der Stater Braderie vertrueden fir mat den Austausch mat de Bierger ze sichen.

Read more

CSV Stad goes Fouer

Ganz interessant Gespréicher mat de Forainen, ewéi de Bedreiwer vum Riserad, iwwer hir Aarbecht, hiert Liewen am Alldag an hir Suerge waren dëst Joer sécher den Highlight vun eisem Fouerbesuch. E puer ...

Read more

CSV Stad zum PAG

En Dënschdeg, 14. Juni, wäerten sech d’Gemengeconseilleren vun der CSV Stad am Kader vun enger Pressekonferenz am Detail zum PAG äusseren. Méi Detailer muer.

Read more

Situation des commerces dans la capitale

Madame Claudine Konsbruck, membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg, vient de demander au collège échevinal de la Ville de Luxembourg de porter à l’ordre du jour d’un prochain conseil communal un point spécifique concernant la situation des commerces dans la capital du Grand-Duché de Luxembourg.

Read more

Generalversammlung vun der CSV Stad

D’CSV Stad Lëtzebuerg huet de 24. Februar am Festsall vum Institut St. Jean um Belair hir Generalversammlung ofgehal. Puer Impressiounen vun engem flotten Owend fannt Dir hei.

Read more

Une année riche en défis

Pour la Ville, l’année 2016 est une année riche en défis. Notre Centre-Ville se modernise et c’est nécessaire ! Mais les chantiers posent des problèmes plus que de raison.

Read more

“No-Go-Zone” en Ville

Une déclaration de faillite des autorités! Ainsi, faut-il décrire la situation intenable en ce qui concerne le trafic de drogues «Rue de Strasbourg» et les rues avoisinantes. Le collège échevinal et les autorités gouvernementales donnent une image pitoyable quant à la gestion du problème dans un quartier vivant et prometteur de la Ville. La situation au quotidien s’est aggravée, ces derniers temps, avec un ...

Read more

Quelles écoles pour demain?

La population de la Ville de Luxembourg a augmenté de 31% en 10 ans. Un des défis majeurs est dès lors la planification réfléchie et cohérente des infrastructures. La fraction CSV ne cesse de répéter au Conseil communal l’importance de prendre en considération les nouveaux logements dans la planification des infrastructures scolaires : écoles, foyers scolaires, crèches ou établissements sportifs. Le ...

Read more

Solidarität und Sicherheit

Auch 2016 wird die Flüchtlingsfrage Europa und Luxemburg weiter beschäftigen. Die Migrationskrise bleibt die größte Herausforderung und gleichzeitig Europas Schicksalsfrage. Der europäischen Solidarität der Worte müssen nun auch endlich nationale Taten folgen. Dies gilt auch für Luxemburg. An dieser Stelle möchte ich an den Sechs-Punkteplan der CSV erinnern. Unter anderen spricht die CSV sich für eine bessere ...

Read more

Recycling

Ëmmer méi Leit recycléiere hiren Offall an der Stad. Niewend deem grousse Recyclingzenter beim Josy Barthel Stadioun ginn et an all Quartiere Containere fir Pabäier, Glas an al Kleeder ze sammelen. Duerch de Recycling kënne ronn 40% vum Offall, deen all Joers vun de Stadter gemaach gëtt, nees gebraucht oder aneschters behandelt ginn. An engems fänkt de Recyclingzenter un ze kleng ze ginn. Dofir soll hannert dem ...

Read more