Aus der CSV Märel

Recycling

Ëmmer méi Leit recycléiere hiren Offall an der Stad. Niewend deem grousse Recyclingzenter beim Josy Barthel Stadioun ginn et an all Quartiere Containere fir Pabäier, Glas an al Kleeder ze sammelen. Duerch de Recycling kënne ronn 40% vum Offall, deen all Joers vun de Stadter gemaach gëtt, nees gebraucht oder aneschters behandelt ginn. An engems fänkt de Recyclingzenter un ze kleng ze ginn. Dofir soll hannert dem ...

Read more

Ze spéit geplangt?

De Quartier Märel ass am gaange staark ze wuessen: 1000 nei Wunnengen entsti grad op dem ale Luxlait-Site. Een Deel dovunner ass scho realiséiert. Datt ons Stad wiisst, nei Wunnenge gebaut ginn, ass eng gutt Saach. An engems huet d’CSV Märel d’Suerg, datt d’Stad Lëtzebuerg net genuch nei Infrastrukture geplangt huet, besonnesch fir d’Kanner: Schoulen, Spill- a Sportsplazen, Plazen, wou sech méi grouss Kanner ...

Read more

Aus der Chamber

Den 13. Oktober fänkt déi nei Chambersessioun un. D’Parlament mécht seng Rentrée. Fir d’Regierung steet d’Lëtzebuerger Présidence vun der EU am Mëttelpunkt. Fir d’CSV als gréissten Oppositiounspartei sinn et eng Rei wichteg politesch Sujeten a Projeten. Zum Beispill de Staatsbudget 2016, déi annoncéiert Steierreform, d’Reformen am Schoulsystem oder d’Reform vun der Fleegeversécherong. Déi 23 Deputéierte vun der ...

Read more

Des chantiers à n’en plus finir!

Soixante. C’est le nombre de chantiers actuellement en cours sur l’ensemble du territoire de la Ville de Luxembourg. Tous les quartiers sont concernés et celui de Merl en particulier. Depuis 2013, l’axe routier principal du quartier, la route Longwy, et ses rues avoisinantes, font l’objet d’importants travaux d’infrastructures ayant notamment comme but le nouvellement du réseau gaz et eau ainsi que le ...

Read more

L’Ecole de Merl – Acte II

Chers habitants de Merl, En octobre passé, le CSV-Merl avait pointé du doigt les barrières que la commune a fait installer devant l’école primaire de Merl, des deux côtés de la rue de Merl. Nous avons notamment critiqué le fait que ces barrières sont inamovibles et qu’elles empêchent ainsi les services de secours d’accéder en cas d’incident à la cour de l’école. A n de faire bouger les responsables ...

Read more

Een éischte Bilan no 2 Joer

Léif Märeler, Zënter ronn 2 Joer verëffentlecht d’CSV-Märel d‘Informatiounsblat „Op de Punkt“. Am Laf vun där Zäit huet onse Comité eng Rei Sujeten ënnert d’Lupp geholl, déi d’Liewensqualitéit an d’Entwécklung vum Märeler Quar- tier wichteg sinn. Esou hu mir Dossieren ewéi den neie „Centre de Merl“, de Projet „Luxlait“, „Parc Rischard“, den neie Rond-point op der Helfen- terbréck, d’Sécherheet virun der ...

Read more