Aus der CSV Cents-Hamm

Neiufank, oder de selwechten Train-Train?

De Budget 2016 war näischt Neits, just datt d’Zomme, déi fir déi ausseruerdentlech Depense votéiert gouf, alt mol rëm e Rekordniveau erreecht huet. Wann et awer esou kënnt, wéi déi aner Joren, da gëtt dovu just e Brochdeel verbaut a verbraucht, ech géif mol wetten, ëm déi 35%… dat ass den alen Train-Train. Well mir wëssen, mat wat fir Schwieregkeeten nei Projet’en ze kämpfen hunn, ier se an de Gaang ...

Read more

Et c’est reparti…

Les vacances ne sont plus qu’un vieux souvenir et nos bambins ont bien repris le chemin de l’école pour cette nouvelle année scolaire. Mais, c’est également reparti pour de nouveaux travaux qui vont cette fois-ci affecter le complexe sportif rue Léon Kauffmann et qui vont considérablement toucher la vie scolaire de nos enfants pour les années prochaines. Certes, ces travaux de modernisation sont nécessaires. En ...

Read more