Aktuelles

Eng ëmweltfrëndlech Offallpolitik ouni Container

Quizfro: Déi se net hunn ver- laangen se, déi se hunn ver- uchen se ? Rieds geet ëm déi ominéis Container. Si droen näischt zum Landschaftsbild bäi, bréngen Gestank, Kaméidi an zousätzlechen Dreck aus den Nopeschgemenge mat, well vill vun hinnen an Zwë- schenzäit e «pollueur–payeur» System ageféiert hunn. D’Ofallcontainer an onse Quartiere lafe regelméisseg mat Knascht iwwer obwuel den Hygiènesdéngscht se ...

Read more

Mobilisons-nous pour un Kirchberg respectueux de ses habitants!

En 1960, le plateau du Kirchberg était vierge de toutes construc- tions. Depuis lors, des travaux d’urbanisation ont profondément modi é le paysage et un nouveau quartier de la Ville du Luxembourg fut créé. Or, saviez-vous que, malgré ces grands travaux, le plateau du Kirchberg ne gure pas sur la liste des grands projets de transformation urbaine de la Ville de Luxembourg? Avez-vous été informés des ...

Read more

Adlerauge sei wachsam!

Wenn man auf dem Blvd Kennedy stadt- einwärts fährt und nach links in Richtung Weimershof abbiegen will, ist höchste Vorsicht geboten. Nicht nur ist die Ampel mit dem grünen Pfeil hinter einem Schilderwald versteckt, sondern man kann immer nur hoffen, dass der Gegenverkehr zum Stehen kommt. Biegt man nun bei Grün ab, dann setzen sich unverhofft die Busse in ihrer Busspur in Bewe- gung und man tritt ...

Read more

Ma vie au quotidien autour de l’Hôpital Kirchberg

Depuis peu j’ai déménagé avec mon mari et mon fils du quartier Weimershof vers ce nouveau quartier au- tour de l’Hôpital du Kirchberg. Cette toute nouvelle partie du Plateau Kirchberg est en mutation constante et souffre des nombreux chantiers. Or plusieurs doléances des habitants reviennent toujours. Mesdames et Messieurs, les responsables, veuillez trouver ci-dessous une brève liste de nos souhaits: Il y a ...

Read more

Der Abrisswahn geht weiter … Wir bleiben wachsam!

Unser Stadtviertel ist und bleibt eines der schönsten und wohnlichsten Viertel der Stadt Luxemburg. Erbaut seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, stellt es mit seinen zahlreichen Villen und harmonischen Häuserensembles immer noch ein urbanes Juwel dar. Leider ist unser Viertel, vor allem in seinem unteren Teil bereits stark verbaut. Diese architektonisch zum Teil grässlichen Zweckbauten aus den 70er bis 90er ...

Read more

Een éischte Bilan no 2 Joer

Léif Märeler, Zënter ronn 2 Joer verëffentlecht d’CSV-Märel d‘Informatiounsblat „Op de Punkt“. Am Laf vun där Zäit huet onse Comité eng Rei Sujeten ënnert d’Lupp geholl, déi d’Liewensqualitéit an d’Entwécklung vum Märeler Quar- tier wichteg sinn. Esou hu mir Dossieren ewéi den neie „Centre de Merl“, de Projet „Luxlait“, „Parc Rischard“, den neie Rond-point op der Helfen- terbréck, d’Sécherheet virun der ...

Read more