Aktuelles

New city development plan (PAG: plan d’aménagement général) – We demand coherence and proper citizen participation

The discussions sourrounding the PAG are far from over. Citizens were allowed to submit their grievances and 800 of them took the opportunity to do so. The College of Aldermen on the city council must now grant a hearing to each and every one of them. We, as elected members of the opposition in the city council, look forward to seeing the outcome of these hearings and hope that the citizens’ complaints ...

Read more

CSV Stad zum PAG

En Dënschdeg, 14. Juni, wäerten sech d’Gemengeconseilleren vun der CSV Stad am Kader vun enger Pressekonferenz am Detail zum PAG äusseren. Méi Detailer muer.

Read more

Situation des commerces dans la capitale

Madame Claudine Konsbruck, membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg, vient de demander au collège échevinal de la Ville de Luxembourg de porter à l’ordre du jour d’un prochain conseil communal un point spécifique concernant la situation des commerces dans la capital du Grand-Duché de Luxembourg.

Read more

Une année riche en défis

Pour la Ville, l’année 2016 est une année riche en défis. Notre Centre-Ville se modernise et c’est nécessaire ! Mais les chantiers posent des problèmes plus que de raison.

Read more

“No-Go-Zone” en Ville

Une déclaration de faillite des autorités! Ainsi, faut-il décrire la situation intenable en ce qui concerne le trafic de drogues «Rue de Strasbourg» et les rues avoisinantes. Le collège échevinal et les autorités gouvernementales donnent une image pitoyable quant à la gestion du problème dans un quartier vivant et prometteur de la Ville. La situation au quotidien s’est aggravée, ces derniers temps, avec un ...

Read more

Quelles écoles pour demain?

La population de la Ville de Luxembourg a augmenté de 31% en 10 ans. Un des défis majeurs est dès lors la planification réfléchie et cohérente des infrastructures. La fraction CSV ne cesse de répéter au Conseil communal l’importance de prendre en considération les nouveaux logements dans la planification des infrastructures scolaires : écoles, foyers scolaires, crèches ou établissements sportifs. Le ...

Read more

Solidarität und Sicherheit

Auch 2016 wird die Flüchtlingsfrage Europa und Luxemburg weiter beschäftigen. Die Migrationskrise bleibt die größte Herausforderung und gleichzeitig Europas Schicksalsfrage. Der europäischen Solidarität der Worte müssen nun auch endlich nationale Taten folgen. Dies gilt auch für Luxemburg. An dieser Stelle möchte ich an den Sechs-Punkteplan der CSV erinnern. Unter anderen spricht die CSV sich für eine bessere ...

Read more

Recycling

Ëmmer méi Leit recycléiere hiren Offall an der Stad. Niewend deem grousse Recyclingzenter beim Josy Barthel Stadioun ginn et an all Quartiere Containere fir Pabäier, Glas an al Kleeder ze sammelen. Duerch de Recycling kënne ronn 40% vum Offall, deen all Joers vun de Stadter gemaach gëtt, nees gebraucht oder aneschters behandelt ginn. An engems fänkt de Recyclingzenter un ze kleng ze ginn. Dofir soll hannert dem ...

Read more

Kirchberg – Vergesst die Menschen nicht!

Als Einwohner vom Plateau Kirchberg muss man sich die Frage stellen, wo denn eigentlich die Lebensqualität geblieben ist. Von Baustellen für die Zukunft umzingelt und von den Verantwortlichen im Stich gelassen. Der Bagger läuft, der Rubel rollt, die Protzbauten füllen dem Fonds die Taschen, die Gemeinde rührt sich nicht! Stolze Besitzer sind wir, des ersten Turbo-Kreisverkehrs, welcher den alltäglichen Stau auf ...

Read more

Neiufank, oder de selwechten Train-Train?

De Budget 2016 war näischt Neits, just datt d’Zomme, déi fir déi ausseruerdentlech Depense votéiert gouf, alt mol rëm e Rekordniveau erreecht huet. Wann et awer esou kënnt, wéi déi aner Joren, da gëtt dovu just e Brochdeel verbaut a verbraucht, ech géif mol wetten, ëm déi 35%… dat ass den alen Train-Train. Well mir wëssen, mat wat fir Schwieregkeeten nei Projet’en ze kämpfen hunn, ier se an de Gaang ...

Read more