Ons Kandidate fir d’Zukunft vun der Stad! /// Nos candidats pour l’avenir de la Ville!

v.l.n.r. René Roeder, Jérôme Santer, Paul Galles, Karin Meyer, Carolina Dupong, Maurice Bauer, Marc Frantz, Marthe Schmit, Isabel Wiseler-Santos Lima, François Georges, Serge Wilmes, Charel Hurt, Martine Mergen, Laurent Mosar, Martine Gruber ép. Hübner, Henry de Ron, Elisabeth Margue, Luciano Fratini, Martine Schaeffer, Gilles Bley, Romain Diederich, Lynn Frank, Nico Hoffmann (Op der Foto fehlen Claudine Konsbruck, Daniela (Clara) Moraru, Berglind (Begga) Sigurdardottir a Christopher Sirres)

ONS KANDIDATE FIR D’ZUKUNFT VUN DER STAD!

D’Generalversammlung vu der CSV Stad huet de 14. Mäerz d’Lëscht mat de 27 Kandidate fir d’Gemengewahlen den 8. Oktober 2017 an der Stad ugeholl.

Als Spëtzekandidat ass den Deputéierten a President vun der CSV Stad, de 34 Joer aalen Historiker, Serge Wilmes, designéiert ginn.

Eng sëllechen nei Kandidate stinn zesumme mat enger Rei erfuerene Kandidaten, fir eng dynamesch, kompetent an engagéiert Equipe. Eng Equipe, déi eng Altersmoyenne vu 44 Joer huet an domat kloer fir d’Zukunft steet. Fir d’Zukunft vun der Stad, déi d’CSV an d’Hand huele wëll.

Déi 27 Kandidate sti fir eng Stad, déi aktiv ass. Déi agéiert an net geréiert.

Eng Stad, déi dofir suergt, dat jddereen do wunne kann. Besonnesch jonk Familljën. Fir d’CSV muss d’Stad dofir selwer méi Wunnenge baue wéi bis elo. An déi Wunnengen zu engem gënschtege Präis verlounen oder verkaafen.

Eng Stad, déi dofir suergt, dat all d’Forme vu Mobilitéit ënnerstëtzt an ugebuede ginn. Fir d’CSV mussen dofir breet Trottoiren, vun der Strooss getrennte Velospisten, fir de Bus reservéiert Spueren a Contournementsstroossen vun de Wunnquartierë realiséiert ginn.

Eng Stad, déi dofir suergt, dat déi digital Technologien d’Liewe vun de Stater Bierger méi einfach maachen. Fir d’CSV muss dofir de gratis Wifi-Réseau op déi ganz Stad ausgedehnt ginn an zesumme mat Entreprisen eng Rei online Servicer entwéckelt ginn.

D’Kandidate vun der CSV Stad wäerte sech dofir engagéieren. D’CSV wëll den 8. Oktober nees Verantwortung iwwerhuelen an d’Stad an d’Zukunft féieren !


NOS CANDIDATS POUR L’AVENIR DE LA VILLE !

L’assemblée générale du CSV Stad a adopté le 14 mars la liste des 27 candidats qui se présenteront aux élections pour le conseil communal de la ville de Luxembourg le 8 octobre 2017.

Serge Wilmes, âgé de 34 ans, historien de formation, député et président du CSV Stad, a été désigné tête de liste.

La liste des candidats du CSV représente l’équilibre entre renouveau, d’une part et expérience, d’autre part formant ainsi une équipe dynamique, compétente et engagée, une équipe dont la moyenne d’âge est de 44 ans et qui est résolument tournée vers l’avenir de la capitale, avenir que le CSV entend prendre en main.

Les 27 candidats représentent :

  • Une ville qui ne se limite pas à gérer mais qui agit.
  • Une ville qui s’engage à ce que tout le monde et en particulier les jeunes familles puissent y vivre. Pour le CSV, la ville doit agir en construisant plus de logements qui pourront être loués respectivement vendus à des prix abordables.
  • Une ville qui soutient et propose activement toutes les formes de mobilité. Le CSV souhaite réaliser des trottoirs plus larges et donc plus sûrs, des pistes cyclables en site propre, des voies réservées aux bus ainsi que de nouvelles routes contournant les quartiers résidentels.
  • Une ville, qui facilite la vie de ses citoyens grâce aux nouvelles technologies en étendant le réseau Wifi gratuit à tout le territoire de la ville et en développant ensemble avec des entreprises spécialisées toute une série de services en ligne de pointe.

Les candidats du CSV Stad s’engagent à réaliser ces idées et bien d’autres! Le 8 octobre prochain, le CSV Stad veut assumer ses responsabilités pour l’avenir de la capitale.

KOMPETENT. DYNAMESCH. ENGAGÉIERT.

SERGE WILMES – SPËTZEKANDIDAT

  • 34 Joer, Millebaach
  • Historiker
  • Deputéierten
  • President vun der CSV Stad
  • CSJ-Éierepresident

MAURICE BAUER, 45 Joer, Lampertsbierg, Generalsekretär Lëtzebuerger Bourse, Gemengerot, President CSV Lampertsbierg, President “Fondation Maison de la Porte Ouverte”

GILLES BLEY, 42 Joer, Weimeschhaff, Schoulpresident, President CSV Plateau Kierchbierg, CSJ-Éierepresident, President Lafclub Spiridon Lëtzebuerg,

HENRY DE RON, 34 Joer, Lampertsbierg, Affekot, Sekretär vun der Gemengerotsfraktioun, President “Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg”

ROMAIN DIEDERICH, 48 Joer, Lampertsbierg, Geografiesprofesser, Fréiere Premier Conseiller am Nohaltegkeetsministère, President Interesse-Syndikat Lampertsbierg

CAROLINA DUPONG, 33 Joer, Belair, Kommunikatiouns- a Marketingmanagerin

LYNN FRANK, 30 Joer, Hollerech, Affekotin, Member am Conseil d’Administration vun der “Association Luxembourgeoise des Avocats Pénalistes”, Member an der Statutekommissioun vun der FLBB (Fédération Luxembourgeoise de Basketball)

MARC FRANTZ, 32 Joer, Märel / Belair, Affekot, President CSJ Stad

LUCIANO FRATINI, 53 Joer, Bouneweg, Indépendant, Zënter iwwer 30 Joer engagéiert fir d’Accessibilitéit vu Mënsche mat Behënnerung am Sport, ewéi am Alldag

PAUL GALLES, 43 Joer, Märel / Belair, Chargé de Projet bei Caritas Lëtzebuerg, “Prix du citoyen européen” (2016)

FRANÇOIS GEORGES, 49 Joer, Belair, Indépendant, Vizepresident CSV Stad, Vizepresident a Tresorier vu ProActif a.s.b.l.

MARTINE GRUBER ép. Hübner, 32 Joer, Märel, Franséischprofessesch, Member vum Gemengerot vu Lëntgen (2005-2011)

NICO HOFFMANN, 63 Joer, Kierchbierg, Pensionéiert, Fréiere Formatiounsresponsabele bei der “Chambre des Salariés”, President “Union Luxembourgeoise des Consommateurs”

CHAREL HURT, 34 Joer, Bouneweg, Affekot, Sekretär CSV Stad, President CSV Bouneweg, CSJ-Éierepresident

CLAUDINE KONSBRUCK, 50 Joer, Belair, Conseillère de Gouvernement am Justizministère, Gemengeréitin, Presidentin CSV Belair, Presidentin vun der Initiativ Rëm Schaffen a.s.b.l.

ELISABETH MARGUE, 26 Joer, Belair, Affekotin, Presidentin vun der CSJ (Chrëschtlech-Sozial Jugend)

MARTINE MERGEN, 60 Joer, Cents,Doktesch, Deputéiert, Gemengeréitin, Presidentin vun den “Anciens de l’Athénée” a vun der Ligue “Gaart an Heem”

KARIN MEYER, 55 Joer, Belair, Schafft um Edukatiounsministère^, Presidentin vun de CSF (Chrëschtlech-Soziale Fraen), Tresorière CSV Stad

DANIELA (CLARA) MORARU, 40 Joer, Märel, Entrepreneur, Direktesch vun enger Sproocheschoul, Auteur vu Léiermaterial fir d’Lëtzebuerger Sprooch, “Woman Inspiring Europe” gewielt duerch den “Institut Européen de l’Égalité des Chances de la Commission Européenne” (2013)

LAURENT MOSAR, 59 Joer, Bouneweg, Affekot, Deputéierten, Gemengerot

RENÉ ROEDER, 73 Joer, Gaasperech, pensionéierte Gemengebeamten (Buschauffeur), President CSV Gaasperech, Vizepresident “Oeuvre paroissiale” vu Gaasperech

JÉRÔME SANTER, 44 Joer, Cents, Employé de banque, President CSV Fetschenhaff-Cents-Hamm, Comitésmember vum Interesse-Syndikat Fetschenhaff-Cents

MARTINE SCHAEFFER, 51 Joer, Belair, Notaire, Sekretärin vun der “Chambre des Notaires”

MARTHE SCHMIT, 38 Joer, Märel, Veterinärin, Presidentin CSF Zentrum, Comitésmember Elterevereenegung vu Märel (APEM)

BERGLIND SIGURDARDOTTIR, 44 Joer, Pafendall, Conseillère fiscale, Member am Conseil d’Administration vum Casino Forum d’art contemporain

CHRISTOPHER SIRRES, 30 Joer, Bouneweg, Enseignant, Vizepresident “Entente des Sociétés” vu Bouneweg, Commissaire a Scoutschef an de Lëtzebuerger Guiden a Scouten

ISABEL WISELER-SANTOS LIMA, 55 Joer, Belair, Professesch – Attachée à la Direction, Gemengeréitin

Hei kënnt Dir de PDF eroflueden: