Recycling

Serge WilmesËmmer méi Leit recycléiere hiren Offall an der Stad. Niewend deem grousse Recyclingzenter beim Josy Barthel Stadioun ginn et an all Quartiere Containere fir Pabäier, Glas an al Kleeder ze sammelen.

Duerch de Recycling kënne ronn 40% vum Offall, deen all Joers vun de Stadter gemaach gëtt, nees gebraucht oder aneschters behandelt ginn. An engems fänkt de Recyclingzenter un ze kleng ze ginn. Dofir soll hannert dem Märeler Kierfecht ee neien, méi ee groussen Zenter gebaut gi fir deen alen op der Aarlerstrooss ze ersetzen. D’CSV Stad huet am Prinzip näischt géint dee Projet. An engems muss dee villen Trafic, deen doduercher entsteet, opgefaange ginn. Alleng 2014 hu ronn 145.000 Leit hiren Offall op de Reyclingzenter gefouert. Dofir huet d’CSV-Conseillère, Isabel Wiseler-Lima, am Stadter Gemengerot gefuedert, datt fir d’éischt dee bekannte Projet „Boulevard de Merl” realiséiert gëtt, éier een neien Zenter op Märel kënnt.

Als CSV Märel ënnerstëtze mir déi Fuerderong vun onser Vertriederin um Knuedler well Märel elo schon all Dag am Trafic erstéckt. A propos Märel: mir wäere frou, wann d’Gemeng d’Reyclingscontaineren, déi vis-à-vis vun der Kierch stinn, op eng aner Plaz sëtze géif. Déi Containere stinn ze no un der Märelerstrooss, si sinn ze séier voll an de Wand bléist de Knascht an d’Strooss an op d’Trottoiren.

Niewend dem Parking, vis-à-vis vun der Primärschoul, gëtt et eng Plaz, wou just zwou Bänke ganz alleng an der Landschaft stinn. D’CSV Märel schléit vir d’Containeren dohinner ze plënneren. Hei, eng Grëtz méi wäit ewech vun der Strooss, wäer Plaz fir méi Containeren an d’Leit kéinten hiren Auto sécher um Parking stoe loossen.

Avis un de Schäfferot, well och gutt Iddie kënne gäere „recycléiert” ginn.

Fir d’CSV Märel,

 Serge Wilmes
Deputéierten