Ze spéit geplangt?

marthe Schmit 2015De Quartier Märel ass am gaange staark ze wuessen: 1000 nei Wunnengen entsti grad op dem ale Luxlait-Site. Een Deel dovunner ass scho realiséiert. Datt ons Stad wiisst, nei Wunnenge gebaut ginn, ass eng gutt Saach.

An engems huet d’CSV Märel d’Suerg, datt d’Stad Lëtzebuerg net genuch nei Infrastrukture geplangt huet, besonnesch fir d’Kanner: Schoulen, Spill- a Sportsplazen, Plazen, wou sech méi grouss Kanner treffe kënnen.

Jo, déi Al-Märeler Schoul ass renovéiert a méi grouss gemaach ginn. Jo, eng Maison Relais ass zu Nei-Märel gebaut ginn. Mä wéi ass et mat de Containeren nieft der Adam Roberti-Schoul? Ee provisoire qui dure? An d’Spillplazen? Wa gutt Wieder ass, da si besonnesch déi am Märeler Park iwwerfëllt.

Déi meescht vun deenen neie Wunnengen um Luxlait-Site sinn nach net fäerdeg. De Projet „Centre de Merl”, hannert der Al-Märeler Schoul, ass nach net realiséiert. De gréissten Deel vun den neien Awunner, dorënner wuel ocheng jett Kanner, wäerten eréischt an den nächste Joeren op Märel plënneren.

Wann een Liewensqualitéit an d’Quartiere vun der Stad wëll bréngen, da muss ee fréi ufänke fir wichteg Infrastrukturen, wéi Schoulen a Spillplazen ze plangen an ze bauen. Soss riskéiert net genuch Plaz do ze sinn, wann een se brauch.

Marthe Schmit
Sekretärin vun der CSV Märel
Déierendokter
Mamm vun 2 Kanner