Eng Equipe. Een Zil. 100% engagéiert fir eng mënschefrëndlech Stad.

Zënter engem gudden hallwe Joer sëtze mir als CSV am Schefferot vun onser Stad. Domat eleng hu mir um Terrain nach näischt verännert. Mir hunn Iech d‘lescht Joer am Oktober zwee grouss Versprieche gemaach an Iech dofir bei de Wahlen ëm Äert Vertraue gebieden.

Éischtens: Mir engagéieren ons fir eng mënschefrëndlech Stad. Eng Stad, wou mir als Mënsch a wou onst Zesummeliewen am Mëttelpunkt stinn. Eng Stad, wou mir net anonym laanschteneen, mä wou mir als Noperen, als Gemeinschaft, matenee liewen.

Eng Stad, wou ons Liewensqualitéit an all hire Facettë Prioritéit huet. Dëst an Ärem Sënn – am Sënn vun all onse Matbierger –  an awer och, wëll mir selwer zesumme mat onser Famill an onse Frënn an esou enger Stad liewe wëllen.

Zweetens: Mir engagéieren ons als Politiker zu 100% fir dëst Zil ze erreechen. Esou eng Stad entsteet net vum selwen. An net vun haut op muer. Dat war an ass ons kloer. Fir esou eng Stad musse mir aktiv plangen a gestalten, net just geréieren a maache loossen. Grad, wat laangfristeg Bauprojeten ugeet. Mir paken dofir déi grouss Erausfuerderungen elo konsequent un.

Esou hu mir onst vollt Engagement versprach, fir ….

… eng Mobilitéit, déi net stoe bleift.

… besonnesch onser Jugend a jonke Familljen een Doheem ze ginn

… lieweg Quartierë mat akttraktiven ëffentleche Plazen.

… méi Hëllef a Sécherheet.

… eng dynamesch a kreativ Geschäftswelt.

… Innovatioun a méi Matbestëmmung.

Dozou sti mir, elo wou mir no 12 Joer Oppositioun Deel vun der Majoritéit sinn. Dorunner wëlle mir och 2023 gemooss ginn a wäerte mir ons och selwer moossen. Mir schaffen dorunner, net fir datt mir Iech a fënnef Joer just e gudde Bilan um Pabeier presentéiere kënnen. Mir schaffen dodrunner, fir datt Dir ons Aarbecht duerch eng verbessert Liewensqualitéit an Ärem Alldag selwer spiert.

Dofir wäerte mir ons mat aller Konsequenz druginn. An der Stad an national. Net just déi siwe CSV-Vertrieder am Gemengerot, mä déi ganz Equipe vun der CSV.

Zesumme si mir 100% engagéiert, fir eng mënschefrëndlech Stad!