Méi Liewensqualitéit

Bouneweg a speziell de Süden vun der Stad kritt net déi Opmierksamkeet an Unerken- nung vun der Politik geschenkt déi et verdéngt ! Gett de Kuch verdeelt, ginn mir oft eidel aus, vun den Sozialinfrastruk- turen ofgesinn. Do sinn mir ëmmer dobäi.

CSV Bouneweg fuerdert a steet fir:

• Keng weider a nei Sozialinfrastrukturen genre Fixerstuff a Foyer Ulysse an onse Wunnquartiere, ma eng kohärent a gerecht Sozialpolitik. Moss ass voll! Gemeng Lëtzebuerg, de Süden a besonnesch Bou- neweg kënnen net «foyer d’accueil» vun allen sozialen Problemer an Infrastrukturen am Land sinn. Politik an aner Gemengen sinn deemno och gefuerdert hier Responsabi- litéit an dësem däregen Dos- sier ze huelen, Stéchwuert «Dezentralisatioun»;

Méi Polizeipräsenz a Street- worker, r méi Sécherheet an onse Wunnquartiere;

• Den Reaménagement vun der Place Léon XIII r dat Bouneweger hier Platz och erëm frei an ongestéiert notze kennen;

• Eng modern a polyvalent Sportshal, déi den Uspréch an Ufuerderungen vun alle Bouneweger Veräiner gerecht gëtt;

• Färdegstellung vum RFCUL Trainingskomplex, rue Ana- tole France;

• Eng de nitiv a kanner- gerecht Infrastruktur r
de Foyer Scolaire Demy Schlechter. A Container ass a bleift ëmmer eng Iwwerg- angsléisung;

• Keen Siichtschutz ma nei Hecken r de Stade Camille Polfer, wei et ëmmer wor;

• Transparenz a Kommunika- tioun a Saache Chantieren. Gestioun ass eng eenzeg Katastrof, siehe Place du Parc;

• Eng néi Kanalisatioun r rue Tony Dutreux, wou regelmé- isseg Waasser an de Kelleren steet;

• Keng Container ma eng néi ëmweltfrëndlech Offallpoli- tik (siehe Leitartikel);

• Gemengesubsiden r ener- getesch Bauen a Sanéieren z’ënnerstëtzen.

Alain BIREN
President CSV-Bouneweg